STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan INDIVIDUELLA INSATSER

Att uppnå stabil nykterhet är en individuell process och ofta oberoende av personens bio-psyko-sociala status. Efter 2 års behandling påvisar de flesta ökad livskvalitet med nykter-, drogfri-, spel- och sockerfrihet. Vi har gott om tid på oss att hjälpa patienten finna en stabil och behaglig nykterhet.


Att få bra statistik på patienter som är i behandling är relativt lätt, svårigheten är att få dem att stanna hela behandlingstiden ut med bibehållen motivering. Vi och våra uppdragsgivare anser att vi har lyckats med detta. Genom ett komplett behandlingsprogram och ett värdigt bemötande, finner patienten det meningsfullt att fortsätta, vad som än händer, se behandlingsresultat.

Huvudsakligen finns det tre patienttyper:
1) Blir varaktigt nykter, drog- socker- och spelfri.
2) Återgår någon gång under sin primärbehandling.
3) Har svårighet att finna en stabil nykter-, drog-, socker- och spelfrihet.

Grupp 1 och 2 har inte några större problem. Får insikt och gör nödvändiga förändringar för att uppnå stabil nykterhet. För grupp 3 blir värre innan det blir bättre, får tidigt svårigheter att hålla nykterheten med fler synliga konsekvenser. Detta kan ingår i sjukdomsbilden, därför behöver denna patienttyp mer behandling.

Insatser under pågående behandling.
  • Alkohol- och drogtest.
  • Avgiftning
  • Familjekonferens.
  • Hembesök.
  • Samtalsträff med alla berörda parter.
  • Tätare behandlingstillfällen.
  • Ökat stödsamtal.
  • Läkarkonsultation.
  • Medicinering.
  • Andra individuella insatser.
Om behov uppstår finns när som helst möjlighet att ”backa i faserna” för tätare träffar, detta sker utan extra kostnader.