STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan KVÄLLSBEHANDLING

Bo hemma och arbeta under tiden du deltar i kvällsbehandlingen med integrerat upplägg för män och kvinnor. Behandlingen är indelad i två block som är uppbyggda av föreläsningar, filmer, lektioner och egna redovisningar. Här läggs vikt vid en fast strukturerad utformning, behandlingen är individuellt anpassad för att hjälpa förbi både de mentala och känslomässiga hinder eller blockeringar som kan finnas. 


Behandling i grupp och enskilt
Allt arbete sker i grupp utifrån kognitiva beteendeterapeutiska metoder som täcks upp med enskilda samtal.

Block 1 i behandlingen - Primär
Måndag och torsdag mellan 18:00-21:00 i 15 veckor. NADA mellan 17:00-17:45, frivilligt val.

Block 2 i behandlingen - Uppföljningsprogram i tre faser.
Uppföljningen är indelad i tre faser och bygger på mer kunskap om sjukdomens art i tillfrisknandet.

Rätt förutsättning för att nå målet
Övergången sker ej automatiskt utan vissa kriterier måste uppfyllas. Nykterhet och ett flitigt engagemang i någon självhjälpsgrupp är förutsättningen för att nå målet och bli långvarigt nykter och drogfri.

Fas 1: varje onsdag mellan 18:00-20:00 under 6 månader.
Svåraste tiden och fokus är hur nykterheten ska bibehållas med tillfredsställande sinnesro och ökad självkänsla.

Fas 2: varannan onsdag mellan 18:00-20:00 under 6 månader.
Vardagen kan bli tråkig så det gäller att finna utmaningar utan att tappa nykterheten. Fokus ligger på att göra nödvändiga förändringar för att minimera återfallsrisken med parallella stressreducerande uppgifter.

Fas 3: första tisdagen i månaden upp till totalt 2 år.
Väl komna så här långt är en ny livsstil med nya rutiner etablerad. I denna fas kan det komma upp underliggande känslomässiga problem från förr. Nu ligger fokus på hur tolvstegsprogrammet kan användas för att trygga nykterheten ett liv i frihet.

Om behov uppstår finns när som helst möjlighet att ”backa i faserna” för tätare träffar, detta sker utan extra kostnader, se individuella insatser.