STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan KUNDER

STEGET erbjuder professionell beroendebehandling enligt 12-stegsmetoden. En öppenbehandling deltid som löper över 2år. Ett fungerande koncept där fördelarna är uppenbara, då individen kan fortsätta arbeta och vara kvar i sin hemmiljö under pågående behandling. 


Vi vänder oss i huvudsak till arbetsmarknaden då vi med kunskap om tidiga tecken kan hjälpa att komma tillrätta med beroendeproblematiken. Naturligtvis finns det de som vill ha hjälp med sitt beroende och står för kostnaden med privata medel t.o.m pensionärer.

WHO har sedan 60-talet fastställt att alkoholism är en sjukdom, sedermera har andra beroendeformer även de fått kriterier som fastställer sjukdom. Två utvecklade diagnostiska skalor finns att tillgå: DSM V, ICD-10 samt ASAM.

Alkohol- och drogproblem beräknas kosta företagen ca. 3% av den totala lönesumman. I flertalet studier har det påvisats att "dagen-efter-effekten" står för den största delen. Att erbjuda sin anställde behandling medför en ekonomisk kostnad därför är detta ett tilltalande och kostnadseffektivt alternativ, se behandlingsresultat.

Att vara i behandling och ur tjänst kostar mer än själva behandlingen, merarbete för andra, en ersättare och sjuklön,kvällsbehandling är en väl fungerande och beprövad metod med integrerad grupp. Ensamföretagare eller småföretagare har ofta svårigheter att lösgöra sig från arbetet, kvällsbehandlingen är ett gynnsamt alternativ då individen sköter firman och lär sig leva nykter samtidigt. Det kan också vara svårt att komma tillbaka efter en längre tids sjukskrivning, se kvinnobehandling.

STEGET erbjuder även en återfallsbehandling till dem som efter en tids nykterhet återfallit i beroendet och inte hittar tillbaka till en varaktig nykterhet, kravet är någon form av tidigare tolvstegsbehandling.

Besparingen i kvällsbehandlingen ligger på flera plan.
  • Att på ett tidigt stadium ingripa och erbjuda behandling.
  • Den anställde är kvar i arbete och lär sig hantera vardagen fullt ut nykter.
  • Kan vid kris/återfall närhelst ”backa i faserna" eftersom det sker på fritiden.
  • Inga extra kostnader tillkommer under behandlingstiden.
  • Kontinuerlig rapport om patientens nykterhetsutveckling i de olika faserna.
I flera år kan anhöriga och närstående stå under tung stress och press, som det innebär att leva med eller vara nära en beroendeperson. Vi erbjuder en anhörighelg, oaktat den beroendes eventuella behandling. Personalen är specialiserade på att bemöta dessa målgrupper att med rätt kunskap, terapeutiska och pedagogiska metoder lära personen komma tillrätta med sitt medberoende.

NADA öronakupunktur och KBT är integrerat i behandlingen men även öppet för andra. Psykoterapi som i sig är fristående, är naturligtvis även den öppen för andra hjälpsökande.

Tillsammans med Er och klienten har vi direkt kommunikation om vad som händer i behandlingen angående nykterheten. Vi har under 2 år ett ansvar gentemot Er, vilket kan medföra olika individuella insatser beroende på status. Vi lämnar en återfallsgaranti som innefattar - inga nya kostnader under pågående behandling, se prislista.

Utbildningsdag
Som en del i behandlingsprocessen har vi en utbildningsdag (2,5 tim). Detta forum är till för alla som har en klient placerad hos oss, speciellt viktigt i början eftersom vi tar upp ämnen som återfall, bemötande och förväntningar. Här finns också möjligheten för Er att ta fram era olika funderingar, oro och problem kring behandling och beroende i diskussion- och frågeforum. Alla som har varit med i APD vet hur vi arbetar, vilka resurser vi har, hur vi agerar och hanterar problem. Vi kommer även till arbetsplatsen om ni så önskar. Tillsammans når vi nu snabbare positiva resultat när och om problem uppstår.

Ämnen som vi berör under APD:
  • Sjukdomsbegreppet i olika beroendeformer.
  • Återfallsproblematik och tecken.
  • Hur ska vi bemöta personen på arbetsplatsen?
  • Vilka krav kan vi ha?
  • Avslutning med diskussion och frågestund.
Vi eftersträvar ett positivt och konstruktivt samarbete, att hjälpa Er höja beredskapen för att nå dessa problem på ett tidigt stadium så Ni kan behålla arbetstagaren där han/hon är som bäst. Vi kan även teckna Räddningsplankan, se även andra utbildningar som är intressanta och ligger i tiden.